Hướng dẫn sinh hoạt Chi đoàn tháng 4/2018

CHỦ ĐỀ: “Đất nước trọn niềm vui”

1. Tìm hiểu về: “Lịch sử, ý nghĩa ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975”

Cách đây 43 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta từ đây tập trung sức lực và trí tuệ hàn gắn vết thương chiến tranh xây dựng cuộc sống mới; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chiến thắng ngày 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc. Quân và dân ta đã đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung hãn nhất của loài người tiến bộ; kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc; chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta; là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới, góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; cổ vũ động viên các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới.

Vào cuối năm 1974 – đầu năm 1975, nhận thấy tình hình so sánh lực lượng ở Miền Nam có sự thay đổi mau lẹ có lợi cho cách mạng, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn Miền Nam trong hai năm 1975 và 1976. Bộ Chính trị nhấn mạnh “cả năm 1975 là thời cơ” và chỉ rõ “nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng hoàn toàn Miền Nam trong năm 1975”. Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh cần tranh thủ thời cơ đánh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân, giữ gìn tốt cơ sở kinh tế, công trình văn hóa, giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh. Sau chiến thắng của quân ta ở chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Huế-Đà Nẵng, Bộ Chính trị đã nhận định: “thời cơ chiến lược đã đến, ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng Miền Nam” và đã đưa ra quyết định: “phải tập trung nhanh nhất lực lượng, binh khí kỹ thuật và vật chất giải phóng Miền Nam trước mùa mưa”, đồng thời chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định được Bộ Chính trị quyết định mang tên “chiến dịch Hồ Chí Minh”. Trước khi tấn công giải phóng Sài Gòn, quân ta đã tiến công Xuân Lộc và Phan Rang, đây là những căn cứ phòng thủ trọng yếu của địch để bảo vệ Sài Gòn từ phía đông.

Vào lúc 17 giờ ngày 26/4, quân ta đã nổ súng mở đầu chiến dịch, năm cánh quân của ta đã vượt qua tuyến phòng thủ của địch để tiến vào trung tâm Sài Gòn, đánh chiếm các cơ quan đầu não của chúng. 10 giờ 45 phút ngày 30/4, xe tăng và bộ binh của ta tiến vào Dinh Độc Lập, bắt toàn bộ Nội các của Sài Gòn, Dương Văn Minh vừa lên chức tổng thống ngày 28/4 đã phải tuyên bố đầu hàng quân ta không điều kiện. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc Lập, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Đại thắng mùa xuân 1975 đã chứng minh trí tuệ và tài thao lược của Đảng ta trong lãnh đạo và chỉ đạo chiến tranh cách mạng, cũng như chứng minh tinh thần quật khởi của người dân Việt Nam trong đấu tranh chống ngoại xâm. Chiến thắng đã chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến ở nước ta, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc, cả nước cùng tiến lên CNXH. Thắng lợi này đã đi vào lịch sử nước ta và của thế giới, như một trang sử chói lọi ở những năm 70 của thế kỷ XX, mang tầm quốc tế, tầm thời đại sâu sắc.

2. Phong trào hành động

a. Nội dung sinh hoạt:

- Tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên về những chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc gắn liền với chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến. Từ đó giáo dục đoàn viên, thanh niên về truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc, nhấn mạnh bài học về ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và khát vọng hòa bình của dân tộc đặc biệt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

- Định hướng dư luận xã hội, xử lý các vấn đề bức xúc trong đoàn viên thanh niên, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội.

b. Hình thức tổ chức

- Tổ chức các chương trình, hoạt động ý nghĩa để đoàn viên, thanh niên tìm hiểu thêm về truyền thống cách mạng của dân tộc như: Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về tầm vóc vĩ đại, giá trị to lớn của sự kiện chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược thống nhất đất nước; gặp mặt, tọa đàm cùng các cựu chiến binh, nói chuyện truyền thống, giao lưu giữa các thế hệ; tham quan di tích lịch sử, các địa chỉ đỏ…

- Đẩy mạnh các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"; Các hoạt động ghi nhớ công lao các anh hùng liệt sỹ, gặp mặt thăm hỏi các gia đình chính sách, có công với cách mạng; tổ chức các phong trào thi đua, các chương trình hành động cách mạng lập thành tích chào mừng ngày lễ lớn 30/4.

- Ngoài các nội dung hướng dẫn trên, các chi đoàn căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị đề ra các nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn cho phù hợp.

3. Sổ tay nghiệp vụ: Chi đoàn với sinh hoạt chính trị tư tưởng

3.1. Khái niệm sinh hoạt chính trị tư tưởng

Sinh hoạt chính trị tư tưởng là hoạt động của đoàn viên, hoạt động của Chi đoàn nhằm trang bị nhận thức chính trị, về chủ trương, chính sách của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên cho đoàn viên, qua đó nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị của mỗi đoàn viên và thanh niên, nhằm tạo sự ảnh hưởng tích cực của tổ chức Đoàn đối với thanh thiếu nhi và xã hội.

3.2. Nội dung sinh hoạt chính trị tư tưởng của Chi đoàn thôn, buôn, tổ dân phố

Nội dung sinh hoạt chính trị tư tưởng của Chi đoàn bao gồm: nắm bắt dư luận và diễn biến tư tưởng của đoàn viên, thanh niên tại thôn, buôn, tổ dân phố, giáo dục lý luận chính trị cơ bản, giáo dục nhận thức về công tác Đoàn, tổ chức rèn luyện đoàn viên tại chi đoàn về nhận thức và hành động, quán triệt đầy đủ và kịp thời những chủ trương, chính sách và nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Đoàn cấp trên đến đoàn viên trong Chi đoàn.

Hình thức tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng tại Chi đoàn thôn, buôn, tổ dân phố cần được quan tâm đầu tư, thường xuyên thay đổi theo cách phù hợp nhằm tạo sự hấp dẫn, thu hút sự tham gia của đoàn viên. Có thể tổ chức sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn, tọa đàm, nghe báo cáo thời sự, gặp gỡ đối thoại với lãnh đạo địa phương, ...

Sinh hoạt chính trị tư tưởng là một hoạt động thường xuyên và là công tác trọng tâm của tất cả các cấp bộ Đoàn, của từng cán bộ, đoàn viên. Mỗi Chi đoàn phải chủ động nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng của đoàn viên tại Chi đoàn, không trông chờ, ỷ lại vào cấp ủy và Đoàn cấp trên. Đồng thời phải biết tranh thủ các nguồn lực xã hội, vận động phối hợp với các cơ quan, tổ chức và các cá nhân tại thôn, buôn, tổ dân phố để tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị tư tưởng của Chi đoàn.

Chi đoàn phải nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của việc tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng cho đoàn viên. Các hoạt động sinh hoạt chính trị tư tưởng phải được thực hiện thường xuyên, kiên trì, liên tục và luôn luôn đổi mới phương thức. Khi tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị tư tưởng tại Chi đoàn, Ban Chấp hành Chi đoàn cần lắng nghe các ý kiến phản hồi từ phía đoàn viên, lắng nghe các ý kiến phát biểu, đóng góp của đoàn viên để có sự đánh giá chính xác nhận thức chính trị tư tưởng của đoàn viên, các nhu cầu, sự quan tâm của đoàn viên về các vấn đề chính trị tư tưởng để có thể kịp thời tổ chức các hoạt động sinh hoạt, tìm kiếm các giải pháp giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc về mặt tư tưởng, đáp ứng nhu cầu của đoàn viên.

4. Kỹ năng nghiệp vụ

* Trò chơi “Tìm những con vật có từ láy”

- Mục đích: Rèn luyện trí nhớ, khéo léo.

- Số lượng: Từ 30 người trở lên, chia nhiều nhóm.

- Địa điểm: Trong phòng, ngoài sân.

- Thời gian: Từ 5 - 7 phút.

- Cách chơi: Trong hội trường có bảng (nếu có). Quản trò chia ra làm 3 -> 4 nhóm, mỗi nhóm cử 1 bạn lên, quản trò sẽ ra mật hiệu cho các bạn là “Tìm những con vật có từ láy”.

Ví dụ: chuồn chuồn, bươm bướm, …

4 đội 1 lượt và 1 người viết con này xong chạy về cho người khác lên viết tiếp … Trong vòng 5 phút đội nào viết được nhiều con vật có từ láy nhiều nhất thì đội đó thắng cuộc.

* Trò chơi “Thụt – Thò”

- Mục đích: Tạo không khí vui tươi

- Số lượng: Không hạn chế số người.

- Địa điểm: Trong phòng, ngoài sân.

- Thời gian: Từ 2 - 3 phút.

- Cách chơi: Người chơi xếp thành vòng tròn. Quản trò hô: “Thụt” (đồng thời khửu tay thụt ra sau) – “Thò” (đồng thời đẩy tay lên trước). Người chơi vừa làm vừa hô theo quản trò. Quản trò phải nhanh nhẹn và hô nhiều lần, nếu người chơi làm sai sẽ bị bắt ra phạt

Tương tự có thể chuyển thành nắm, mở và ngược lại động tác.

tinhdoandaklak.gov.vn

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP ĐẮKLẮK

Địa chỉ: 21 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 02623.856453 - Fax: 02623.810039

Thiết kế bởi VNPT ĐắkLắk

Địa chỉ: 06 Lê Duẩn Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 0500-3845678

Website: http://softdaklak.vn/