Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 2 năm 2022

Sáng 22/8, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, đợt 2 năm 2022 cho 100 đảng viên mới của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối.

Tham dự có Bí thư Đảng ủy Khối Trương Công Thái; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Nguyễn Đình Hoàng; lãnh đạo các Ban của Đảng ủy Khối.

 

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian 6 ngày (từ 22 đến 29/8/2022), các đảng viên mới được báo cáo viên Đảng ủy Khối truyền đạt 10 chuyên đề theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương gồm: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các đại biểu và học viên tham dự lớp bồi dưỡng.

Bên cạnh đó, các đảng viên mới còn được truyền đạt chuyên đề bổ sung về tình hình thời sự nổi bật thời gian qua và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Khối 6 tháng đầu năm 2022.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bí thư Đảng ủy Khối Trương Công Thái nhấn mạnh: Qua lớp bồi dưỡng, các đảng viên mới được cung cấp những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò, sứ mệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ của đảng viên. Qua đó, mỗi đảng viên dự bị xác định rõ vai trò, vị trí của mình đối với tổ chức đảng và đơn vị nơi công tác; xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nguyễn Xuân (Báo Đắk Lắk)

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP ĐẮKLẮK

Địa chỉ: 21 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 02623.856453 - Fax: 02623.810039

Thiết kế bởi VNPT ĐắkLắk

Địa chỉ: 06 Lê Duẩn Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 0500-3845678

Website: http://softdaklak.vn/