Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng

Qua 30 năm xây dựng và phát triển, sau 2 lần chia tách, hợp nhất, thay đổi tên gọi, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngày 28/5/1992, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 38-QĐ/TU về việc thành lập Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh trên cơ sở hợp nhất 2 đảng bộ: Đảng bộ khối Dân - Chính - Đảng tỉnh và Đảng bộ khối Kinh tế tỉnh. Khi mới thành lập, Đảng bộ có 58 tổ chức cơ sở (TCCS) đảng trực thuộc, trong đó có 13 đảng bộ và 45 chi bộ cơ sở với 1.084 đảng viên và hơn 3.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Qua 7 kỳ đại hội, đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng của Đảng bộ Khối lớn mạnh về mọi mặt. Tính đến ngày 15/3/2022, Đảng bộ Khối có 113 TCCS đảng với 68 đảng bộ cơ sở, 11 đảng bộ bộ phận, 413 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, 42 chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận và 45 chi bộ cơ sở; 6.783 đảng viên và trên 20.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung thăm Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn miền Trung - một trong những đơn vị có nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Đảng bộ Khối. Ảnh: Hoàng Gia

Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Đảng ủy Khối không ngừng đổi mới về nội dung, phương pháp, gắn việc phổ biến, quán triệt với xây dựng kế hoạch thực hiện, kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết. Công tác quản lý, tạo nguồn phát triển đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện có nền nếp, đúng quy định. Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ Khối đã kết nạp được 9.152 đảng viên. Bình quân hằng năm Đảng bộ Khối kiểm tra, giám sát chuyên đề được trên 30% số tổ chức và trên 50% số lượng đảng viên, thi hành kỷ luật trên 30 đảng viên; có trên 95% tổ chức đảng và đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) được gắn với thực hiện hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Những kết quả, thành tựu trong quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trong 30 năm qua đã được Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy và UBND tỉnh ghi nhận. Đảng bộ Khối nhiều năm liền được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và Cờ đơn vị thi đua xuất sắc; 3 nhiệm kỳ liên tục được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Cờ đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ; được Chủ tịch nước tặng 2 Huân chương Lao động hạng III (năm 2007, năm 2016) và Huân Chương Lao động hạng II (năm 2012). …

Phát huy những thành quả đã đạt được, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Đảng bộ Khối tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ tích cực sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung; nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất những giải pháp, chủ trương, chính sách sát đúng, hợp lòng dân nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: Nguyễn Xuân

Thứ hai, tiếp tục triển khai toàn diện, sâu sắc các mặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; thực hiện đồng bộ các giải pháp về xây dựng, củng cố, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cấp ủy và cán bộ, công chức chuyên trách của Đảng ủy Khối đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ. Chú trọng công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là đội ngũ công nhân và chủ doanh nghiệp tư nhân; nâng cấp quy mô tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Thứ ba, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, kiểm soát quyền lực, nhất là trong công tác cán bộ; tích cực phối hợp, xử lý tổ chức đảng, đảng viên sai phạm sau kết luận kiểm toán, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Thứ tư, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy các TCCS đảng trong quản lý, điều hành, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, trong công tác xây dựng Đảng, cơ quan, đoàn thể. Tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, với huyện ủy, thị ủy, thành ủy. Hằng năm lựa chọn những vấn đề trọng tâm, mang tính đột phá để ban hành nghị quyết chuyên đề, hoặc chương trình, kế hoạch để triển khai tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Thứ năm, tiếp tục thực hiện nghiêm và có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Trương Công Thái

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP ĐẮKLẮK

Địa chỉ: 21 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 02623.856453 - Fax: 02623.810039

Thiết kế bởi VNPT ĐắkLắk

Địa chỉ: 06 Lê Duẩn Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 0500-3845678

Website: http://softdaklak.vn/