Chương trình hành động của đồng chí Trương Công Thái, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 23-5-2021 tới đây, cử tri cả nước sẽ đi bầu cử để chọn người đủ đức, đủ tài vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội XIII của Đảng nhằm góp phần xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ban Thường vụ Đoàn Khối xin gửi đến các đồng chí Chương trình hành động của đồng chí Trương Công Thái, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đ/c Trương Công Thái, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Kính thưa toàn thể các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan ban ngành, MTTQ của tỉnh và thành phố!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Phường Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột!

Kính thưa các ông bà ủy viên Đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X!

Kính thưa quý vị cử tri!

Kính thư toàn thể Hội nghị!

Lời đầu tiên tôi xin trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị cử tri cùng toàn thể Hội nghị

- Tôi tên là:Trương Công Thái, sinh ngày 07 tháng 5 năm 1969.

- Quê quán: xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Kế toán, Thạc sĩ Kinh tế  phát triển.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay là: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk; Đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2016 -2021.

Được sự chấp thuận của Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú, tôi rất vinh dự được Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh hiệp thương giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 -2026. Tôi nhận thức rằng, là một đại biểu HĐND tỉnh phải liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của Nhân dân; đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; trực tiếp giải quyết hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết những nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Là người đại biểu HĐND tỉnh tôi rất vinh dự, song cũng là trách nhiệm của bản thân trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới. Do vậy, mỗi đại biểu cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, trình độ, nhiệt tình và trách nhiệm, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của cư tri và Nhân dân trong tỉnh.

Từ nhận thức dó, trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, trong đó tham gia một nhiệm kỳ là đại biểu HĐND tỉnh và hai nhiệm kỳ là đại biểu HĐND Thành phố Buôn Ma Thuột, tôi thường xuyên rèn luyện, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với vị trí công tác ở Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tinh Đắk Lắk, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, tôi cùng với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phát huy vai trò của tổ chức Đảng, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tập trung, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, cũng như các doanh nghiệp trong Khối ổn định sản xuất kinh doanh, từng bước phát triển và đạt được những kết quả tích cực, tạo việc làm, đảm bảo thu nhập, đời sống của người lao động, góp phần quan trọng vào kết quả chung của tỉnh, hoàn thành đạt và vượt 10/18 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, 5 chỉ tiêu cơ bản đạt kế hoạch và 4 nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Đồng thời hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và giải quyết các kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

Hôm nay, được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 để chúng tôi có cơ hội trình bày chương trình hành động của mình. Nếu vinh dự được quý vị cử tri tín nhiệm, bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa X, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đại biểu HĐND tỉnh và sẽ thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

Thứ nhất, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ, công chức, người đảng viên và người đại biểu HĐND tỉnh, xứng đáng với niềm tin của cử tri.

Thứ hai, thường xuyên sâu sát cơ sở, liên hệ chặt chẽ với cử tri, với Nhân dân; thực hiện tốt các chương trình tiếp xúc cử tri, thông qua đó tuyên truyền, giải thích, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời lắng nghe ý kiến, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, của Nhân dân và phản ánh trung thực với các cấp, các ngành để giải quyết, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri và Nhân dân theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, thực hiện đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh. Tích cực đóng góp ý kiến để xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh sát, đúng, phù hợp với thực tế mà cử tri và Nhân dân quan tâm. Cùng với các đại biểu HĐND nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Thứ tư, trên cương vị công tác và với vai trò, trách nhiệm của người đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nêu gương, phối hợp với các ngành, các cấp và các tầng lớp Nhân dân tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó có mục tiêu “…xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, từng bước xứng đáng với vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên; bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân đạt mức trung bình của cả nước vào năm 2025”.

Thứ năm, trên cương vị là Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, các cấp ủy, tổ chức đảng và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, gương mẫu, phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương, tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng, đoàn thể ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí và trách nhiệm của Đảng bộ Khối trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Tôi luôn cầu thị và mong muốn các cấp, các ngành, cử tri và Nhân dân thường xuyên ủng hộ, giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Một lần nửa tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đối với Ban Thường trực, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị, Đảng ủy, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho tôi được trình bày Chương trình hành động của mình trước quý vị cử tri.

Xin trân trọng cảm ơn!

VPĐK (tổng hợp)

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP ĐẮKLẮK

Địa chỉ: 21 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 02623.856453 - Fax: 02623.810039

Thiết kế bởi VNPT ĐắkLắk

Địa chỉ: 06 Lê Duẩn Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 0500-3845678

Website: http://softdaklak.vn/