Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

Ngày 1/3/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 46/KH – UBND về việc Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2022 – 2025.

Kế hoạch nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân, đặc biệt là các đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới và miền núi; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Xây dựng sản phẩm văn hóa đặc trưng gắn với phát triển du lịch “Đắk Lắk – Điểm đến an toàn, thân thiện, đậm đà bản sắc Văn hóa Tây Nguyên”, thu hút và đáp ứng nhu cầu du khách trong nước và quốc tế.

Nghề dệt truyền thống của dân tộc Êđê.

Để đạt mục tiêu, cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ: khôi phục, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số rất ít người; tổ chức bảo tồn lễ hội truyền thống, khai thác xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch; hoàn thiện cơ chế, chính sách về dân tộc nói chung, chính sách đối với các nghệ nhân, người tổ chức thực hành, trao truyền, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc thiểu số nói riêng; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hỗ trợ xây dựng mô hình bảo tàng sinh thái nhằm bảo tàng hóa di sản văn hóa phi vật thể trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, hướng tới phát triển cộng đồng và phát triển du lịch…
Khách du lịch tham quan, tìm hiểu về gốm của người M'nông (huyện Lắk)
 
Kế hoạch đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ: tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, chính trị - xã hội và sự tham gia của các tầng lớp Nhân dân trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với du lịch; nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của cộng đồng các dân tộc trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy, bản sắc văn hóa truyền thống; nâng cao chất lượng công tác cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực…

UBND tỉnh giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện; phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện hàng năm.

Theo Mai Sao - Báo Đắk Lắk

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP ĐẮKLẮK

Địa chỉ: 21 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 02623.856453 - Fax: 02623.810039

Thiết kế bởi VNPT ĐắkLắk

Địa chỉ: 06 Lê Duẩn Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 0500-3845678

Website: http://softdaklak.vn/