Niềm tin và khát vọng

Mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt lịch sử, một mốc son chói lọi trong hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã lãnh đạo cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam để giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người, kết hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Đảng đã tập hợp lực lượng và khơi được sức sáng tạo của nhân dân, phát huy được nội lực, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh quốc tế, không ngừng tiến lên giành được những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử.
Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Lãnh đạo cuộc kháng chiến “toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh” chống thực dân Pháp xâm lược, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Lãnh đạo thành công cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, mà đỉnh cao là đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung và các đại biểu tại điểm cầu Đắk Lắk dự Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tháng 12/2021.

Đó là thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước với những thành tựu to lớn. Những thắng lợi vĩ đại ấy đã đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đã vươn lên để vững bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đảng Cộng sản Việt Nam - như Hồ Chí Minh đã nói: ''Không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân và của Tổ quốc”. Đảng ta được nhân dân tin tưởng, coi là đội tiên phong của mình. Những thành tựu vĩ đại mà nhân dân ta đã giành được trong hơn chín mươi năm qua là minh chứng hùng hồn khẳng định vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng đối với tiến trình cách mạng Việt Nam.

Càng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, chúng ta càng phải quyết tâm làm theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật sự trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là đày tớ thật trung thành của nhân dân". Xây dựng Đảng ngang tầm với yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng vừa là đòi hỏi chính đáng của xã hội, vừa là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc thật sự khó khăn, phức tạp vì đó là cuộc đấu tranh với chính mình nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm của bản thân mình. Cuộc đấu tranh này cần có một quyết tâm chính trị cao nhất của toàn Đảng, toàn dân; sự lãnh đạo, chỉ đạo nhất quán của các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến cơ sở; ý thức trách nhiệm và lòng tự trọng của mỗi đảng viên; tấm gương của các cán bộ lãnh đạo, quản lý; sự giám sát của nhân dân… Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân… Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng. Ta phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng”.

Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2022) năm nay càng thêm ý nghĩa khi toàn Đảng, toàn dân ta đang tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với khí thế mới, sức bật mới, hiện thực hóa từng bước mục tiêu đưa nước ta đến giữa thế kỷ 21 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc ta.            

Đinh Duy Linh - Báo Đắk Lắk

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP ĐẮKLẮK

Địa chỉ: 21 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 02623.856453 - Fax: 02623.810039

Thiết kế bởi VNPT ĐắkLắk

Địa chỉ: 06 Lê Duẩn Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 0500-3845678

Website: http://softdaklak.vn/